• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Правителството изготви план за борба с противообществените прояви на малолетните

Правителството изготви план за борба с противообществените прояви на малолетните

Правителството утвърди тригодишна план програма на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията

на непълнолетните за периода 2019 - 2021 година. Одобрена е също бюджетна прогноза за средствата, необходими за реализация на програмата. Документът е разработен от експертния състав на Централната комисия, като са взети предвид резултатите от изследвания, които тя е провеждала, както и информацията от докладите на 297-те местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в страната. Включват се седем раздела, оперативни цели и дейности, които се разписват по години в зависимост от тенденциите в областта на превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните.

Тригодишната план програма се изготвя в отговор на необходимостта от ефективно прилагане на законодателството в областта на предотвратяването и противодействието на детското девиантно поведение, закрила и подпомагане на ресоциализацията на извършителите, повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с деца с девиантно поведение, повишаване на родителския капацитет и подпомагане на родителите на деца извършители на противообществени прояви и престъпления, както и от обединяване и координиране на усилията на институциите в превенцията и противодействието на девиациите в поведението на подрастващите.

FG_AUTHORS: Съдебни Новини - Съдебни Новини - Новини за съд, прокуратура, ВСС, гилдия - Съдебни Новини - Новини за съд, прокуратура, ВСС, гилдия

Източник:  http://courtnewsbg.info/index.php/gildia/item/20383-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5

comments
News.Vijte.Com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

google + Google +

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.